Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden incassobureau  IP Nederland

Inhoudsopgave:

 1. Definities
 2. Toepassingsgebied
 3. Omschrijving diensten
 4. Tarieven
 5. Omzetbelasting
 6. Aansprakelijkheid
 7. Recht tot wijziging algemene voorwaarden
 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Definities
  1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
   - ‘opdrachtnemer’: IP Nederland;
   - ‘opdrachtgever’: de (rechts) persoon die opdrachtnemer verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten;
   - ‘debiteur’: de (rechts) persoon op wie opdrachtgever een (geld) vordering heeft, dan wel meent te hebben.
 2. Toepassingsgebied
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer aanvaarde opdrachten, alsmede op ten behoeve van opdrachtgever verleende diensten en verrichte werkzaamheden.
 3. Omschrijving diensten
  1. Onder diensten wordt verstaan alle werkzaamheden, welke beogen betaling te verkrijgen van de gepretendeerde vordering, zoals:
   - het geven van (juridisch) advies;
   - het vervaardigen van processtukken;
   - het verlenen van rechtskundige bijstand;
   - het aanbrengen van dagvaardingen;
   - het optreden als rolgemachtigde;
   - het voeren van (gerechtelijke) procedures;
   - het compareren ter terechtzitting;
   - de afwikkeling van executoriale titels, waaronder begrepen het innen van de daaruit voortvloeiende gelden voor opdrachtgever;
   - overige werkzaamheden.
 4. Tarieven
  1. Er worden voor dossiers geen basiskosten of dossierkosten in rekening gebracht.
  2. Slechts na akkoord en opdracht kunnen de volgende tarieven voor onderstaande diensten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht:
   - informatie uit het bevolkingsregister (Gemeentelijke Basis Administratie) € 17,50
   - standaard informatie handelsregister € 17,50
   - informatie kadaster € 25,00
   - informatie kenteken € 25,00
   - aanvraag LISV € 12,50
   - vervaardiging van een dagvaarding, een punt salaris gemachtigde met een minimum van € 100,00
   - vervaardigen processtuk, een punt salaris gemachtigde met een minimum van € 100,00
  3. Alle incassokosten die verhaald zijn komen ten gunste van IP Nederland. Indien een opdracht, om voor opdrachtgever moverende redenen, wordt ingetrokken worden de opgevoerde buitengerechtelijke incassokosten in de sommatie, bij opdrachtgever in rekening gebracht.
  4. Indien de vordering van opdrachtgever meer dan € 25.000,00 bedraagt, dient de gerechtelijke procedure te worden behandeld door een advocaat-procureur. Bij akkoord zal er voor de werkzaamheden van de advocaat een afgesproken uurtarief aan opdrachtgever in rekening brengen. Naast deze kosten, zal aan opdrachtgever incassokosten over het geïncasseerde bedrag worden berekend conform WIK, waarbij het geïncasseerde bedrag de som van het totaal van de door debiteur betaalde hoofdsommen en rente bedraagt, ongeacht aan wie of hoe de betaling heeft plaatsgevonden.
  5. Indien opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, van verdere incassobehandeling afziet of opdrachtnemer, ondanks ingebrekestelling, zonder instructies laat, is opdrachtnemer gerechtigd over de ter incasso gestelde vordering de onder punt 4 opgenomen incassoprovisie in rekening te brengen, als ware de vordering volledig geïncasseerd.
  6. IP Nederland is gerechtigd een bedrag van de schuldenaar tegen finale kwijting te accepteren, indien opdrachtgever afziet van verdere behandeling en niet bereid is de incassokosten voor haar rekening te nemen.
  7. In alle gevallen waarin een vordering oninbaar blijkt, bijvoorbeeld bij faillissement van de schuldenaar, en voor werkzaamheden en/of kosten welke niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden, is opdrachtgever de gemaakte verschotten alsmede voor de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag verschuldigd.
  8. Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet dan, nadat debiteur tenminste eenmaal schriftelijk aangemaand of bij exploot tot betaling gesommeerd is. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling is gevolgd of een afbetalingsregeling tot stand gekomen is, wordt in overleg met opdrachtgever rechtsmaatregelen genomen.
  9. IP Nederland is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is. Betalingen door derden worden in eerste instantie in mindering gebracht op de kosten, in tweede instantie op de rente en vervolgens op de hoofdsom.
  10. Indien tussentijds betalingen worden ontvangen, zal IP Nederland die op verzoek van opdrachtgever tussentijds afdragen onder aftrek van de door IP Nederland tot dan gemaakte kosten alsmede een voorschot op nog te verwachten kosten. Geen afdracht kan worden verlangd als het saldo minder bedraagt dan € 500,00.
  11. IP Nederland is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die IP Nederland voor die opdrachtgever gemaakt heeft, of nog moet maken.
 5. Omzetbelasting
  1. Alle in deze voorwaarden genoemde kosten en tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Opdrachtnemer heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en/of aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat.
  2. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incassoprocedure geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.
  3. In geval van overmacht is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
  4. In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen bij opdrachtnemer of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.
  5. Opdrachtnemer is, onverminderd het in dit artikel bepaalde, met betrekking tot verrichte werkzaamheden, nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de verzekerde som terzake van vermogensschade van haar aansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtnemer is gerechtigd de verstrekte opdracht in voorkomende gevallen onder haar verantwoordelijkheid door derden te laten uitvoeren zoals advocaten en deurwaarders. Opdrachtnemer is bevoegd de door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor tekortkomingen van die derden is uitgesloten.
  6. Opdrachtnemer voert haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit en is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan opdrachtnemer ter incasso zijn overgedragen. Evenmin kan opdrachtnemer aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in behandeling nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor opdrachtnemer.
  7. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens opdrachtgever in behandeling nemen en incasseren van door opdrachtgever aan opdrachtnemer aangeboden vorderingen.
 7. Recht tot wijziging algemene voorwaarden
  1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door opdrachtnemer gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft.
 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
        1. De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet  dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar. Particulieren, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, kunnen echter binnen een maand nadat IP Nederland zich op dit beding heeft beroepen, kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Incassobureau IP Nederland, incasso, gerechtsdeurwaarders en juridische diensten.

T 072 509 0606
E info@ipnederland.nl

Bezoekadres (op afspraak)
Havinghastraat 34, 1817 DA Alkmaar

Correspondentieadres
Postbus 32, 1860 AA  Bergen

KvK nummer 37156687

Geef eenvoudig uw vordering uit handen
IP Nederland maakt gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies om uw ervaring op de website te verbeteren. De cookies die vereist zijn om de website te gebruiken zijn wettelijk toegestaan. Voor de andere cookies kunt u hieronder toestemming geven.

meer informatie
Cookie-voorkeuren

Wij gebruiken onze eigen cookies en cookies van derden voor statistische en analytische doeleinden om u de beste ervaring op onze website te bieden.

Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid
Wij geven om uw privacy

U kunt uw cookie-voorkeuren instellen door de verschillende hieronder beschreven cookies te accepteren of te weigeren

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

Vereist
Voorkeuren

Met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals uw voorkeurstaal of de regio waarin u zich bevindt.

Statistieken

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketing

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.